Raportowanie

Doradztwo w zakresie Raportowania kierujemy do jednostek, które z uwagi na czasowy, czy też trwały brak odpowiednich kompetencji lub zasobów wymagają wsparcia w zamknięciu okresów sprawozdawczych i przygotowaniu okresowych sprawozdań finansowych lub grupowych pakietów konsolidacyjnych. Niezależnie uczestniczymy w przygotowaniu części finansowych prospektów emisyjnych i memorandum informacyjnych dla spółek.

Sprawozdawczość Finansowa

W ramach obszaru Sprawozdawczości Finansowej, oferujemy fachową pomoc i wsparcie w przygotowaniu:

 • Sprawozdań finansowych (w tym dla jednostek stojących przed pierwszym badaniem)

 • Grupowych pakietów sprawozdawczych i konsolidacyjnych

 • Raportów giełdowych – kwartalnych, półrocznych i rocznych

 • Procesu konsolidacji oraz przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • Sprawozdań finansowych związanych z procesem likwidacji (tj. na otwarcie i zamknięcie likwidacji)

Uczestniczymy także w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, zapewniając w tym zakresie w szczególności:

 • Doradztwo w sporządzaniu memorandów informacyjnych dla spółek ubiegających się o notowanie na rynku New Connect

 • Przygotowanie części finansowych prospektów emisyjnych dla podmiotów giełdowych

Ponadto oferujemy:

 • Pomoc w przygotowaniu do zamknięcia okresów sprawozdawczych
 • Bieżące doradztwo finansowo – rachunkowe w rozliczeniu nietypowych transakcji

Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Fundacji

Doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości dedykujemy także Fundacjom i Organizacjom Pozarządowym.

Mamy nadzieję, że przygotowana, z uwzględnieniem ich specyfiki, oferta usług rachunkowo-audytorskich skutecznie pomoże w odciążeniu od obowiązków formalno-rachunkowych i pozwoli na pełne skoncentrowanie się na działalności statutowej. Wierzymy, że proponowane przez nas wsparcie w zarządzaniu finansami przyczyni się do jak najefektywniejszego wykorzystania zgromadzonych zasobów.

Oferta Kancelarii w obszarze Rachunkowości i Finansów Fundacji oraz Stowarzyszeń obejmuje przede wszystkim:

 • Weryfikację i sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań finansowych wraz z informacją dodatkową obejmującą noty objaśniające do pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków

 • Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie efektywności systemów kontroli wewnętrznej i systemów obiegu dokumentów

Ponadto Kancelaria oferuje Doradztwo w Zakresie Zarządzania Finansami, w tym przygotowywanie raportów pomocniczych obejmujących między innymi:

 • Bieżące i strategiczne zarządzanie płynnością

 • Kontrolowanie wydatków

 • Przygotowywanie i monitorowanie wykonania budżetu całościowego i budżetów programowych

Dla nowo powstających Fundacji oraz Fundacji i Stowarzyszeń w trakcie organizacji lub usprawnień proponujemy:

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planów kont zgodnych z wymogami formalnymi fundacji wynikającymi z regulacji prawa finansowo-rachunkowego
 • Przeszkolenie personelu zaangażowanego w przygotowywanie dokumentów księgowych
 • Opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
 • Zaplanowanie, tworzenie i wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej, systemów obiegu dokumentów wraz z odpowiednim dostosowaniem podziału obowiązków do istniejących struktur organizacyjnych

Zaufali Nam