Publikacje Kancelarii

Biegły Rewident a Użyteczność i Wiarygodność Informacji Finansowych

Źródło: Controlling, Wiedza i Narzędzia Praktyczne

W czasach niepewności i kryzysu na znaczeniu zyskuje wiarygodność informacji finansowych. Wiarygodne sprawozdanie finansowe nie tylko pozwala na rzetelną oceną spółki przez obecnych i potencjalnych inwestorów, ale także zmniejsza asymetrię informacji pomiędzy kierownictwem jednostki, a jej otoczeniem zewnętrznym. Dzięki temu wzrasta zaufanie do spółki i osób nią zarządzających, co wpływa pozytywnie na jej wycenę rynkową.

Błędy w Sprawozdaniach Finansowych Przygotowywanych w Warunkach Kryzysu

Źródło: Controlling, Wiedza i Narzędzia Praktyczne

LoreZ początkiem roku kalendarzowego zwykle przypada okres wytężonej pracy dla księgowych. W tym czasie przedsiębiorstwa podsumowują okresy sprawozdawcze i przygotowują roczne sprawozdania. Są to zadania, które wymagają od księgowych znacznej dozy wysiłku a, ze względu na swą czasochłonność i niecodzienność, często powodują destabilizację bieżącej obsługi księgowo-podatkowej. Sprawne połączenie codziennej pracy z działaniami zamknięcia roku koniecznymi do przygotowania okresowych sprawozdań finansowych, to odwieczny dylemat księgowych. Jakie najczęstsze błędy zawierają sprawozdania finansowe i jak się ustrzec przed ich popełnieniem?

Efektywna Współpraca Komitetów Audytu z Biegłym Rewidentem – Konieczność, Szansa czy Wyzwanie

Źródło: Controlling, Wiedza i Narzędzia Praktyczne

Historia funkcjonowania Komitetów Audytu w warunkach polskich jest stosunkowo krótka. Jeszcze do niedawna Komitety Audytu funkcjonowały w spółkach publicznych wyłącznie w oparciu o rekomendacje ładu korporacyjnego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obowiązek prawny powołania Komitetów Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, a w szczególności spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, powstał od grudnia 2009 r. w związku z ustawą O biegłych rewidentach (7 maja 2009 r.).

Gdzie są Moje Pieniądze, Czyli Defraudacje w Środkach Pieniężnych

Źródło: Controlling, Wiedza i Narzędzia Praktyczne

Artykuł omawia defraudacje w środkach pieniężnych, czyli aktywach, które obok zapasów i aktywów trwałych, stanowią w spółkach składniki majątku najbardziej narażone na kradzież. W oparciu o doświadczenia pozyskane w trakcie badań sprawozdań finansowych, jak też doradztwa z zakresu projektowania i wdrażania usprawnień do systemów sprawozdawczo-finansowych, autorzy publikacji przedstawiają sposoby przeciwdziałania defraudacjom w środkach pieniężnych bazujące miedzy innymi na nowoczesnych technikach informatyczno-analitycznych.

PULPIT MANAGERSKI. Jak Efektywnie Zarządzać Organizacją nie Tylko w Trudnych Czasach

Źródło: Controlling, Wiedza i Narzędzia Praktyczne

Dziś użytkownicy pytani o korzyści systemów controllingowych zdecydowanie częściej wskazują na czasochłonność przygotowywania wielu raportów, których znaczenia i potrzeb często nie rozumieją, niż na użyteczność narzędzi controllingu dla organizacji. Opinię tę podzielają odbiorcy informacji zarządczej narzekający na słabe dostosowanie informacji do ich potrzeb i „zalewanie” wieloma zbędnymi danymi.

Wdrażanie Controllingu w Dojrzałych Organizacjach. Jak Przezwyciężyć Opory?

Źródło: Controlling, Wiedza i Narzędzia Praktyczne

Zaskakująco często organizacje dojrzałe są na początku swojej drogi w zakresie korzystania z narzędzi controllingowych i stoją dopiero przed dylematem ich wprowadzania. Dlaczego tak się dzieje? Czy controlling można utożsamiać z Rachunkowością Zarządczą? Jakie cechy systemu controllingowego decydują o jego nowoczesności? Oraz jakie opory przy wdrażaniu controllingu dojrzałe organizacje napotykają w praktyce i jak je przezwyciężyć?

Rozliczanie Usług Długoterminowych

Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim Ustawa o Rachunkowości, zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów oraz zasadą memoriału, nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty.

Czym jest a czym nie jest Defraudacja?

Źródło: Controlling, Wiedza i Narzędzia Praktyczne

Czym tak naprawdę jest defraudacja? I jak to pojęcie ma się do intuicyjnie powszechnie rozpoznawalnej kradzieży? O tym, że nie jest ono kradzieży dalekie i nosi jej podstawowe znamiona świadczy fakt, iż potocznie defraudację określa się zazwyczaj „kradzieżą w białych rękawiczkach”.

Proces i kryteria wyboru audytora

Źródło: Finanse i Controlling

Zgodnie z art. 65 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i przyjętą polityką rachunkowości.

Controlling a Audyt w Przedsiębiorstwie

Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Wiele osób za nadrzędne kryterium podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu controllingowego uważa wielkość przedsiębiorstwa. W praktyce decyzja odnośnie stworzenia systemu zarządzani poprzez controlling jest uwarunkowana także innymi, niż wielkość przedsiębiorstwa, kryteriami.

Budżetowanie w Organizacjach Pozarządowych

Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Organizacjami pozarządowymi (ang. non-government organization, czyli w skrócie NGO) określamy te podmioty, które nie są jednostkami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Często o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora rynkowego (przedsiębiorców).

Zaufali Nam