Audyt

Usługi audytorskie i poświadczające realizujemy z misją zapewniania skutecznego nadzoru nad przedsiębiorstwami dla właścicieli, Rad Nadzorczych oraz innych organów zarządzających i nadzorczych.
Jesteśmy przekonani, że należycie prowadzone badania sprawozdań finansowych ograniczają powstawanie niepożądanych zjawisk w przedsiębiorstwie takich jak kradzieże i defraudacje ze strony pracowników lub kadry zarządzającej. Poświadczenie danych finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta zwiększa także wiarygodność jednostki w jej otoczeniu biznesowym.

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

W oparciu o wieloletnie doświadczenie uzyskane w wiodących międzynarodowych firmach konsultingowych, zapewniamy wysokiej jakości profesjonalne usługi badań i przeglądów sprawozdań finansowych obejmujące:

 • jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe przygotowane w oparciu o polskie zasady rachunkowości

 • jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe przygotowane w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

 • grupowe pakiety sprawozdawcze, służące konsolidacjom w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, przygotowane w oparciu o regulacje międzynarodowe oraz zasady rachunkowości grupowej

 • raporty Due Diligence towarzyszące transakcjom typu Fuzji i Przejęć (ang. Mergers & Acquisitions) i transakcjom pokrewnym

Częścią wykonanych przez Kancelarię prac jest przegląd systemów kontroli wewnętrznej i systemów obiegu dokumentów istniejących w jednostkach. W wyniku przeprowadzenia procedur badania, po zakończeniu prac, przedstawiamy Zarządom i właścicielom raport obejmujący zalecenia dotyczące między innymi:

 • usprawnień procesów biznesowych w obszarach finansowych

 • udoskonaleń w systemach kontroli wewnętrznej

 • efektywniejszej organizacji systemów rachunkowości

Usługi Atestacyjne i Poświadczające

Usługi poświadczające w uzgodnionym zakresie cieszą się wśród zarządzających i właścicieli przedsiębiorstw coraz większą popularnością. Uzgodnione, w sposób całkowicie zindywidualizowany w aktywnej współpracy z Klientem, procedury pozwalają między innymi na weryfikację wybranych elementów sprawozdania finansowego, jak również efektywności działania procesów obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej. Podstawową zaletą usług poświadczających w uzgodnionym zakresie jest możliwość elastycznego kształtowania, wynikająca z każdorazowego dostosowywania do potrzeb i wymogów danej jednostki lub odbiorcy raportu.

W ramach usług atestacyjnych i poświadczających, innych niż badania i przeglądy, Kancelaria zapewnia:

 • usługi w uzgodnionym zakresie (ang. Agreed upon Procedures lub AUP) realizowane w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4400 (ang. ISRS 4400)

 • weryfikację prognozowanych informacji finansowych w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych MSUP 3400 (ang. ISRS 3400) – w szczególności potwierdzenia dla banków w celu uzyskania finansowania oraz certyfikacja prognoz zamieszczanych w prospektach emisyjnych

 • weryfikację poprawności działania systemów kontroli wewnętrznej w organizacjach usługowych w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych MSUA 3402 (ang. ISAE 3402)

Wykonujemy także usługi poświadczające zastrzeżone dla biegłych rewidentów w Kodeksie Spółek Handlowych tj.:
 • badania planów przekształcenia, planów połączeń i podziału spółek prawa handlowego (art. 502-503, 516, 520, 536-537, 555-556 Kodeksu Spółek Handlowych)

 • badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczących wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320 oraz 449 Kodeksu Spółek Handlowych)

 • badania wkładów niepieniężnych (art. 449-450 Kodeksu Spółek Handlowych

Ponadto Kancelaria oferuje Doradztwo w Zakresie Zarządzania Finansami, w tym przygotowywanie raportów pomocniczych obejmujących między innymi:

 • Bieżące i strategiczne zarządzanie płynnością

 • Kontrolowanie wydatków

 • Przygotowywanie i monitorowanie wykonania budżetu całościowego i budżetów programowych

Dla nowo powstających Fundacji oraz Fundacji i Stowarzyszeń w trakcie organizacji lub usprawnień proponujemy:

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planów kont zgodnych z wymogami formalnymi fundacji wynikającymi z regulacji prawa finansowo-rachunkowego

 • Przeszkolenie personelu zaangażowanego w przygotowywanie dokumentów księgowych

 • Opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania

 • Zaplanowanie, tworzenie i wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej, systemów obiegu dokumentów wraz z odpowiednim dostosowaniem podziału obowiązków do istniejących struktur organizacyjnych

Audyty Projektów Współfinansowanych ze Środków Unijnych oraz NCiBR

Kancelaria realizuje audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCiBR).

Zgodnie z wymaganiami poszczególnych programów unijnych, zapewniamy przeprowadzoną przez niezależnego biegłego rewidenta certyfikację wydatków poniesionych na realizację projektów jak również weryfikację dokumentacji rozliczeniowej oraz systemów księgowych i systemów kontroli wewnętrznej. Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę do przeprowadzania takich badań w zakresie wszystkich programów operacyjnych i programów ramowych.

Audyt projektów współfinansowanych z środków unijnych i programów pokrewnych mają na celu:

 • Sprawdzenie czy poniesione wydatki są zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów
 • Ocenę prawidłowości i efektywności systemu zarządzania danym projektem i jego kontrolą
 • Ocenę prawidłowości ujęcia poniesionych i rozliczonych wydatków kwalifikowanych za wykonane usługi, zakupione towary i środki trwałe, koszty wynagrodzeń i inne wydatki na podstawie analizy ryzyka
 • Stwierdzenie, czy błędy i nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych są wykrywane i korygowane w odpowiednim czasie
 • Potwierdzenie prawidłowości sprawozdawczości i monitorowania projektu

Zaufali Nam