PL | EN

Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Fundacji

Doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości postanowiliśmy dedykować w sposób szczególny Fundacjom i Organizacjom Pozarządowym.

Mamy nadzieję, że przygotowana, z uwzględnieniem ich specyfiki, oferta usług rachunkowo-audytorskich skutecznie pomoże w odciążeniu od obowiązków formalno-rachunkowych i pozwoli na pełne skoncentrowanie się na działalności statutowej. Wierzymy, że proponowane przez nas wsparcie w zarządzaniu finansami przyczyni się do jak najefektywniejszego wykorzystania zgromadzonych zasobów.

Oferta Kancelarii w obszarze Rachunkowości i Finansów Fundacji oraz Stowarzyszeń obejmuje przede wszystkim:

  • Weryfikację i sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań finansowych wraz z informacją dodatkową obejmującą noty objaśniające do pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
  • Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie efektywności systemów kontroli wewnętrznej i systemów obiegu dokumentów

Więcej »

Ponadto Kancelaria oferuje Doradztwo w Zakresie Zarządzania Finansami, w tym przygotowywanie raportów pomocniczych obejmujących między innymi:

  • Bieżące i strategiczne zarządzanie płynnością
  • Kontrolowanie wydatków
  • Przygotowywanie i monitorowanie wykonania budżetu całościowego i budżetów programowych

Dla nowo powstających Fundacji oraz Fundacji i Stowarzyszeń w trakcie organizacji lub usprawnień proponujemy:

  • Opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planów kont zgodnych z wymogami formalnymi fundacji wynikającymi z regulacji prawa finansowo-rachunkowego
  • Przeszkolenie personelu zaangażowanego w przygotowywanie dokumentów księgowych
  • Opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
  • Zaplanowanie, tworzenie i wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej, systemów obiegu dokumentów wraz z odpowiednim dostosowaniem podziału obowiązków do istniejących struktur organizacyjnych

 

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności