PL | EN

Fundacje i Organizacje Pozarządowe

Dla Fundacji i Organizacji Pozarządowych Kancelaria przygotowała ofertę usług w zakresie:

 • Weryfikacji i sporządzania wymaganych prawem sprawozdań finansowych wraz z informacją dodatkową obejmującą noty objaśniające do pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
 • Opracowania, wdrożenia i monitorowania efektywności systemów kontroli wewnętrznej i systemów obiegu dokumentów
 • Doradztwa w zakresie zarządzania finansami, w tym:
  • bieżącego i strategicznego zarządzania płynnością
  • kontrolowania wydatków
  • przygotowywania i monitorowania wykonania budżetu całościowego i budżetów programowych

Dla fundacji nowo powstających a także w trakcie organizacji lub procesu usprawnień oferujemy:

 • Planowanie, opracowanie i wdrożenie systemu pełnej księgowości oraz systemu raportowania finansowego
 • Planowanie, tworzenie i implementację systemów kontroli wewnętrznej, polityk rachunkowości, systemów obiegu dokumentów wraz z odpowiednim dostosowaniem podziału obowiązków do istniejących struktur organizacyjnych

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności