PL | EN

Strategie Finansowe

Strategia przedsiębiorstwa obejmuje jasne sprecyzowanie celów oraz sposobów ich realizacji. Właściwie przygotowana strategia powinna zawierać nie tylko cele jakie firma stawia przed sobą, ale przede wszystkim sposoby ich realizacji tj. harmonogram koniecznych działań, które powinny zostać wykonane, aby przyjęte cele zostały osiągnięte.

Wiele światowych badań wskazuje, że, z uwagi na niespełnienie tego warunku, znaczna większość wypracowywanych strategii zostaje wyłącznie w fazie planowania. Skuteczność realizacji naszych pomysłów i strategii możemy znacznie poprawić jeśli przełożymy je na język finansów tj. zaprojektujemy plany finansowe przychodów i kosztów odzwierciedlające przyjęte założenia strategii.

Więcej »

Wspieramy naszych klientów w poprawie skuteczności realizacji strategii biznesowych między innymi poprzez:

  • projektowanie planów finansowych do nowo tworzonych strategii biznesowych
  • finansową weryfikację możliwości realizacji nowych modeli biznesowych
  • ustalenie mierników realizacji założeń finansowych strategii i analizę efektywności jej wdrażania

Udoskonalenia strategii i modeli biznesowych, które proponujemy w trakcie prac, zwiększają finansową efektywność ich działania.

W zakresie biznes planów, budżetów, projekcji finansowych oferujemy zarówno wsparcie w przygotowaniu nowych, jak i ocenę oraz usprawnienia istniejących.

Szanse realizacji naszych pomysłów rosną ponieważ należycie opracowane plany finansowe dołączone do strategii stanowią dla potencjalnych inwestorów i kapitałodawców, tj. banki lub fundusze inwestycyjne i private equity cenny element, zarówno na etapie pozyskiwania pierwszego finansowania, jak i jego kontynuacji.

Korzystanie w przygotowaniu prognozy z niezależnego doradcy zwiększa zasadniczo wiarygodność strategii i ogranicza ryzyko błędów, czy też nadmiernego optymizmu jej autorów.

Pewność sukcesu przedsięwzięcia i szanse przekonania do niego potencjalnych partnerów znacząco rosną, kiedy zweryfikujemy ekonomiczny sens założeń strategicznych w zakresie:

  • poziomu kapitału początkowego koniecznego, aby zapewnić środki finansowe na realizację
  • czasu inwestycji
  • oczekiwanej rentowności przedsięwzięcia w poszczególnych okresach
  • warunków sukcesu i czynników ryzyka, które mogą zagrozić osiągnięciu założonych celów

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności