PL | EN

Kontrola Wewnętrzna i Obieg Dokumentów (ISAE 3402, MSUA 3402)

Efektywnie działająca kontrola wewnętrzna obejmująca sprawny obieg dokumentów nie tylko zapewnia prawidłowe funkcjonowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej, ale także istotnie ogranicza powstawanie zjawisk defraudacji i kradzieży w przedsiębiorstwach. Przejrzyste systemy kontroli wewnętrznej znacznie ułatwiają nadzór nad przedsiębiorstwem ze strony Zarządu, właścicieli i Rad Nadzorczych.

Wspieramy naszych klientów w doskonaleniu systemów kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.

W ramach usług z zakresu Kontroli Wewnętrznej i Obiegu Dokumentów proponujemy:

  • Projektowanie systemów kontroli wewnętrznej
  • Organizację systemów rachunkowości, obiegu dokumentów i Polityk Rachunkowości
  • Przegląd i usprawnienie istniejących systemów kontroli wewnętrznej
  • Pomoc w przygotowaniu i organizacji inwentaryzacji zapasów oraz inwentaryzacji środków trwałych

Dla przedsiębiorstw rozwijających się proponujemy dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do nowych wymogów formalnych i zwiększonej skali działalności.
Dla nowo powstałych organizacji projektujemy kontrolę wewnętrzną od podstaw.

3402 (MSUA 3402, ISAE 3402)

MSUA 3402 (ang. ISAE 3402) to międzynarodowy standard, który umożliwia organizacji świadczącej usługi typu B2B przedstawienie realizowanych procesów oraz wdrożonych mechanizmów kontrolnych. W praktyce certyfikacja w oparciu o ten standard jest wykorzystywana przez organizacje usługowe (w szczególności biura rachunkowe lub centra usług wspólnych tj. shared service centres) do przedstawienia zarówno swoim klientom, jak i ich audytorom realizowanych usług w jednolitym i spójnym formacie.

Więcej »

System kontroli przedstawiony przez organizację podlega weryfikacji przez niezależnego audytora, w zakresie zgodności opisu oraz rzeczywistej efektywności opisanych mechanizmów kontrolnych. Niezależny audytor przedstawia ocenę systemu w dołączonym do raportu sprawozdaniu atestacyjnym.

Organizacje usługowe poddają się certyfikacji ISAE 3402, aby wykazać transparentność, jakość i bezpieczeństwo mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych, z pomocą których realizują obsługę swoich klientów.

Certyfikacja MSUA 3402 (ang. ISAE 3402) przebiega w 2 następujących etapach:

  1.  Ocena zaprojektowania kontroli wewnętrznych

W tym etapie na podstawie istniejących i przygotowanych materiałów oraz wywiadów z pracownikami i kierownictwem, dokonywany jest przegląd weryfikowanych procesów, istniejących w nich czynności oraz mechanizmów kontrolnych odpowiadających na zidentyfikowane kluczowe ryzyka procesowe.

W efekcie przygotowana jest ujednolicona matryca ryzyka i kontroli wewnętrznych procesów weryfikowanych. Ponadto przegląd kontroli pozwala na identyfikowanie i eliminowanie istotnych luk procesowych oraz wyeliminowanie kontroli dublujących się i niespójności w procesach.

Na zakończenie Etapu I wydawane jest sprawozdanie atestacyjne z oceny opisu i zaprojektowania systemu kontroli, do którego załącznik stanowi wypracowana matryca kontroli i ryzyka z opisem kluczowych czynności weryfikowanych procesów.

  1. Ocena efektywności działania kontroli wewnętrznych w procesie

Przyjęty w przygotowanej w ramach Etapu I zestaw mechanizmów kontrolnych jest wdrażany przez organizację usługową i w kolejnym Etapie II po 6, 9 lub 12 miesiącach weryfikowana jest efektywność działania zaprojektowanych kluczowych kontroli od momentu wdrożenia. Efektem prac jest sprawozdanie atestacyjne z oceny skuteczności działania systemu kontroli wydawane za weryfikowany okres. Załącznik do tego sprawozdania stanowi natomiast opis kluczowych kontroli i wykonanych testów kontroli wewnętrznej.

W kolejnych okresach sprawozdawczych odbywa się aktualizacja certyfikacji poprzez zaktualizowanie oceny zaprojektowania kontroli oraz ponownej oceny efektywności działania mechanizmów kontrolnych za nowy okres.

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności