Doradztwo finansowe

Controlling i Budżetowanie

Wykorzystywanie szans wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego uczenia się, rozpoznawania rynkowych trendów i trafnego odróżniania zdarzeń wymagających gruntownych zmian strategii od tych, które można przezwyciężyć dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów. Realizowane przez nas zindywidualizowane usługi Controllingu i Budżetowania Finansowego, pomagają sprostać temu zadaniu.

Efektywne modele systemów controllingowych, które projektujemy dla naszych klientów, zapewniają bieżące dostarczanie wiarygodnych informacji wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

Dostarczamy rozwiązania umożliwiające między innymi:

 • bieżący nadzór i rozliczenie rentowności grup produktów
 • śledzenie rentowności kategorii klientów
 • ocenę efektywności prowadzonych działań
 • monitorowanie i ocenę efektywności działania centrów kosztów i przychodów w jednostkach posiadających samodzielnie funkcjonujące placówki
 • sprawne przygotowanie budżetów w pełni zgodnych z danymi aktualnymi
 • bieżącą analizę odchyleń do przygotowanych budżetów

Strategie finansowe

Strategia przedsiębiorstwa obejmuje jasne sprecyzowanie celów oraz sposobów ich realizacji. Właściwie przygotowana strategia powinna zawierać nie tylko cele jakie firma stawia przed sobą, ale przede wszystkim sposoby ich realizacji tj. harmonogram koniecznych działań, które powinny zostać wykonane, aby przyjęte cele zostały osiągnięte.

Wiele światowych badań wskazuje, że, z uwagi na niespełnienie tego warunku, znaczna większość wypracowywanych strategii zostaje wyłącznie w fazie planowania. Skuteczność realizacji naszych pomysłów i strategii możemy znacznie poprawić jeśli przełożymy je na język finansów tj. zaprojektujemy plany finansowe przychodów i kosztów odzwierciedlające przyjęte założenia strategii.

Wspieramy naszych klientów w poprawie skuteczności realizacji strategii biznesowych między innymi poprzez:

 • projektowanie planów finansowych do nowo tworzonych strategii biznesowych

 • finansową weryfikację możliwości realizacji nowych modeli biznesowych

 • ustalenie mierników realizacji założeń finansowych strategii i analizę efektywności jej wdrażania

Udoskonalenia strategii i modeli biznesowych, które proponujemy w trakcie prac, zwiększają finansową efektywność ich działania.

W zakresie biznes planów, budżetów, projekcji finansowych oferujemy zarówno wsparcie w przygotowaniu nowych, jak i ocenę oraz usprawnienia istniejących.

Szanse realizacji naszych pomysłów rosną ponieważ należycie opracowane plany finansowe dołączone do strategii stanowią dla potencjalnych inwestorów i kapitałodawców, tj. banki lub fundusze inwestycyjne i private equity cenny element, zarówno na etapie pozyskiwania pierwszego finansowania, jak i jego kontynuacji.

Korzystanie w przygotowaniu prognozy z niezależnego doradcy zwiększa zasadniczo wiarygodność strategii i ogranicza ryzyko błędów, czy też nadmiernego optymizmu jej autorów.

Pewność sukcesu przedsięwzięcia i szanse przekonania do niego potencjalnych partnerów znacząco rosną, kiedy zweryfikujemy ekonomiczny sens założeń strategicznych w zakresie:

 • poziomu kapitału początkowego koniecznego, aby zapewnić środki finansowe na realizację

 • czasu inwestycji

 • oczekiwanej rentowności przedsięwzięcia w poszczególnych okresach

 • warunków sukcesu i czynników ryzyka, które mogą zagrozić osiągnięciu założonych celów

Optymalizacja procesów finansowych

Doświadczenia naszych klientów wskazują, że efektywnie działające procesy finansowe nie tylko skutecznie wspierają realizację strategii biznesowych, ale także ułatwiają codzienne podejmowanie decyzji operacyjnych. Dostarczane przez nas rozwiązania pomagają optymalizować sprawność działania procesów finansowych. Aktywnie współpracując z personelem i Zarządami spółek, doskonalimy między innymi procesy:

 • zamknięć okresów sprawozdawczych dla celów raportowania zewnętrznego
 • raportowania grupowych pakietów konsolidacyjnych
 • kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów
 • controllingu i budżetowania

W ramach usług optymalizacji procesów finansowych proponujemy także projektowanie systemów zarządzania ryzykiem obejmujące:

 • przegląd istniejących strategii zarządzania ryzykiem
 • identyfikację i kwantyfikację kluczowych ryzyk
 • opracowanie systemu monitorowania i przeciwdziałania skutkom ryzyk

Efektywny system zarządzania ryzykiem stanowi o nowoczesności organizacji. Dzięki działaniu systemu tworzenie i wdrażanie strategii następuje w sposób ciągły. Poprzez ewolucyjne doskonalenie organizacja na bieżąco dostosowuje się do aktualnych warunków otoczenia, budując tym samym przewagę konkurencyjną do większości przedsiębiorstw.

Kontrola Wewnętrzna i Obieg Dokumentów (ISAE 3402, MSUA 3402)

Efektywnie działająca kontrola wewnętrzna obejmująca sprawny obieg dokumentów nie tylko zapewnia prawidłowe funkcjonowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej, ale także istotnie ogranicza powstawanie zjawisk defraudacji i kradzieży w przedsiębiorstwach. Przejrzyste systemy kontroli wewnętrznej znacznie ułatwiają nadzór nad przedsiębiorstwem ze strony Zarządu, właścicieli i Rad Nadzorczych.

Wspieramy naszych klientów w doskonaleniu systemów kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.

W ramach usług z zakresu Kontroli Wewnętrznej i Obiegu Dokumentów proponujemy:

 • Projektowanie systemów kontroli wewnętrznej
 • Organizację systemów rachunkowości, obiegu dokumentów i Polityk Rachunkowości
 • Przegląd i usprawnienie istniejących systemów kontroli wewnętrznej
 • Pomoc w przygotowaniu i organizacji inwentaryzacji zapasów oraz inwentaryzacji środków trwałych

Dla przedsiębiorstw rozwijających się proponujemy dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do nowych wymogów formalnych i zwiększonej skali działalności.
Dla nowo powstałych organizacji projektujemy kontrolę wewnętrzną od podstaw.

MSUA 3402 (ang. ISAE 3402) to międzynarodowy standard, który umożliwia organizacji świadczącej usługi typu B2B przedstawienie realizowanych procesów oraz wdrożonych mechanizmów kontrolnych. W praktyce certyfikacja w oparciu o ten standard jest wykorzystywana przez organizacje usługowe (w szczególności biura rachunkowe lub centra usług wspólnych tj. shared service centres) do przedstawienia zarówno swoim klientom, jak i ich audytorom realizowanych usług w jednolitym i spójnym formacie.

System kontroli przedstawiony przez organizację podlega weryfikacji przez niezależnego audytora, w zakresie zgodności opisu oraz rzeczywistej efektywności opisanych mechanizmów kontrolnych. Niezależny audytor przedstawia ocenę systemu w dołączonym do raportu sprawozdaniu atestacyjnym.

Organizacje usługowe poddają się certyfikacji ISAE 3402, aby wykazać transparentność, jakość i bezpieczeństwo mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych, z pomocą których realizują obsługę swoich klientów.

Certyfikacja MSUA 3402 (ang. ISAE 3402) przebiega w 2 następujących etapach:

W tym etapie na podstawie istniejących i przygotowanych materiałów oraz wywiadów z pracownikami i kierownictwem, dokonywany jest przegląd weryfikowanych procesów, istniejących w nich czynności oraz mechanizmów kontrolnych odpowiadających na zidentyfikowane kluczowe ryzyka procesowe.

W efekcie przygotowana jest ujednolicona matryca ryzyka i kontroli wewnętrznych procesów weryfikowanych. Ponadto przegląd kontroli pozwala na identyfikowanie i eliminowanie istotnych luk procesowych oraz wyeliminowanie kontroli dublujących się i niespójności w procesach.

Przyjęty w przygotowanej w ramach Etapu I zestaw mechanizmów kontrolnych jest wdrażany przez organizację usługową i w kolejnym Etapie II po 6, 9 lub 12 miesiącach weryfikowana jest efektywność działania zaprojektowanych kluczowych kontroli od momentu wdrożenia. Efektem prac jest sprawozdanie atestacyjne z oceny skuteczności działania systemu kontroli wydawane za weryfikowany okres. Załącznik do tego sprawozdania stanowi natomiast opis kluczowych kontroli i wykonanych testów kontroli wewnętrznej.

W kolejnych okresach sprawozdawczych odbywa się aktualizacja certyfikacji poprzez zaktualizowanie oceny zaprojektowania kontroli oraz ponownej oceny efektywności działania mechanizmów kontrolnych za nowy okres.

Interim Financial Managment

Zarządzanie czasowe (ang. interim management) rozpowszechnione szeroko w krajach Europy Zachodniej, staje się coraz bardziej popularną formą zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów do realizacji nietypowych zadań o charakterze przejściowym także i w Polsce.

Elastyczny, zadaniowy system pracy, znacznie silniejsza motywacja oraz korzyści podatkowe sprawiają, że formuła interim managementu stanowi atrakcyjną i efektywną alternatywę do zatrudnienia na stałe. Szczególnie korzystnie sprawdza się przy zatrudnianiu w sytuacjach zadań wymagających specjalistycznych, nietypowych kompetencji, czy też zarządzania procesami zmian, w których sukces warunkują: niezależne spojrzenie, odwaga i natychmiastowość działań.

W ramach usług typu Interim Financial Management proponujemy:

 • Czasowe przejmowanie funkcji controllingowych i zarządczych w obszarach działów finansowych przedsiębiorstw
 • Nadzór nad sprawozdawczością finansową, raportowaniem grupowym i zarządczym realizowany w systemie outsourcingu
 • Czasowe zastępstwo Dyrektorów i Managerów Finansowych
 • Zarządzanie i koordynację procesów połączeń i likwidacji w obszarach finansowo-rachunkowych (usługa realizowana dla grup kapitałowych w trakcie restrukturyzacji)
 • Projektowanie funkcji Komitetów Audytu oraz uczestnictwo w Komitetach Audytu
 • Okresowe przeglądy i weryfikacje grupowych pakietów sprawozdawczych

Nadzór nad sprawozdawczością finansową, raportowaniem grupowym i zarządczym w systemie outsourcingu realizujemy poprzez:

 • wsparcie w stworzeniu właściwego systemu i polityki rachunkowości
 • stworzenie modelu controllingowego i systemu raportowania grupowego
 • regularne wsparcie merytoryczne w zakresie finansowo-rachunkowym
 • okresową weryfikację prawidłowości prowadzonych ksiąg i sporządzanych raportów i sprawozdań finansowych

Zaufali Nam