PL | EN

Usługi Atestacyjne i Poświadczające

Usługi poświadczające w uzgodnionym zakresie cieszą się wśród zarządzających i właścicieli przedsiębiorstw coraz większą popularnością. Uzgodnione, w sposób całkowicie zindywidualizowany w aktywnej współpracy z Klientem, procedury pozwalają między innymi na weryfikację wybranych elementów sprawozdania finansowego, jak również efektywności działania procesów obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej. Podstawową zaletą usług poświadczających w uzgodnionym zakresie jest możliwość elastycznego kształtowania, wynikająca z każdorazowego dostosowywania do potrzeb i wymogów danej jednostki lub odbiorcy raportu.

W ramach usług atestacyjnych i poświadczających, innych niż badania i przeglądy, Kancelaria zapewnia:

  • usługi w uzgodnionym zakresie (ang. Agreed upon Procedures lub AUP) realizowane w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4400 (ang. ISRS 4400)
  • weryfikację prognozowanych informacji finansowych w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych MSUP 3400 (ang. ISRS 3400) – w szczególności potwierdzenia dla banków w celu uzyskania finansowania oraz certyfikacja prognoz zamieszczanych w prospektach emisyjnych
  • weryfikację poprawności działania systemów kontroli wewnętrznej w organizacjach usługowych w oparciu o Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych MSUA 3402 (ang. ISAE 3402)

Wykonujemy także usługi poświadczające zastrzeżone dla biegłych rewidentów w Kodeksie Spółek Handlowych tj.:

  • badania planów przekształcenia, planów połączeń i podziału spółek prawa handlowego (art. 502-503, 516, 520, 536-537, 555-556 Kodeksu Spółek Handlowych)
  • badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczących wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320 oraz 449 Kodeksu Spółek Handlowych)
  • badania wkładów niepieniężnych (art. 449-450 Kodeksu Spółek Handlowych)

Więcej »

Swoboda kształtowania procedur umożliwia sprawdzenie z mniejszą lub większą szczegółowością niż ta stosowana w czasie badania sprawozdania finansowego. Pozwala także na wykonanie weryfikacji pewnych danych, procesów, które w trakcie standardowych badań i przeglądów nie podlegałyby sprawdzeniom. Typowym przykładem w tym zakresie są dane u kontrahentów i dostawców przedsiębiorstwa, na co dzień niedostępne dla jednostki. Szczególnie w sytuacji wrażliwości takich danych, biegły rewident działający w warunkach niezależności i zaufania publicznego stanowi jedyne potencjalne rozwiązanie.

Poświadczenie w zakresie prawidłowości prognozowanych informacji finansowych poprawia wiarygodność przygotowanych biznes planów, prognoz dla potencjalnych inwestorów (w tym dla banków) jak również prognoz podawanych w prospektach i memorandach informacyjnych spółek debiutujących na rynkach giełdowych.

Usługi zastrzeżone dla biegłego rewidenta wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych pojawiają się najczęściej w przypadkach restrukturyzacji grup kapitałowych lub zmiany formy prawnej przy rozwoju jednostek w związku ze zmianami modeli biznesowych oraz poszukiwaniem nowych form finansowania

Kontakt

Zaufali Nam
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 3470.
ul. Jeziorowa 57D 03-991 Warszawa | +48 790 700 920 | biuro@blaszkowskiadvisory.pl
Copyright © 2014 Błaszkowski Advisory Services
Polityka prywatności